Tagged: श्रीदशमहाविद्यास्तोत्रम्

0

गुप्त नवरात्रि : श्रीदशमहाविद्यास्तोत्रम् एवं श्रीदशमहाविद्याकवचम्

॥ श्रीदशमहाविद्याकवचम् ॥ विनियोगः ॐ अस्य श्रीमहाविद्याकवचस्य श्रीसदाशिव ऋषिः उष्णिक् छन्दः श्रीमहाविद्या देवता सर्वसिद्धीप्राप्त्यर्थे पाठे विनियोगः । ऋष्यादि न्यासः  श्रीसदाशिवऋषये नमः शिरसी उष्णिक् छन्दसे नमः मुखे ,  श्रीमहाविद्यादेवतायै नमः हृदि सर्वसिद्धिप्राप्त्यर्थे ,  पाठे विनियोगाय...